Trädfällning

Precisionsfällning

Det snabbaste och billigaste sättet att ta ner ett träd. Denna metod kräver dock att det finns ett fritt utrymme motsvarande trädets längd och kronans omfång.  Det är t ex inte ovanligt med granar på 20-25 m på tomter. Precisionsfällning kräver också att trädet är tillräckligt friskt för att erhålla ett styrande ”gångjärn” samt att trädets lutning i förhållande till önskad fällriktning inte ligger utanför det möjligas gräns.

Sektionsfällning genom klättring

Den metod som oftast måste användas vid nedtagning av träd på tomter pg a begränsade utrymmen (staket, hus buskar etc.), grenar över tak samt vid förekomst av luft-, tele- och elledningar etc.

Förenklat kan man säga att man under klättringen upp sågar av grenarna och på vägen ner tar stammen ”bit för bit”. I riktigt komplicerade fall kan man bli tvungen att fira ner stamdelar och grenar för att undvika skador på exempelvis stenläggningar, rabatter etc.

Klätterfällning slår oftast ut fällning från Skylift pg a att den i allmänhet är mer kostnadseffektivt. En Skylift-hyra ligger normalt mellan 2000 och 4000 kronor. Fördelarna med denna metod gentemot fällning från Skylift är många:

• Mer kostnadseffektivt
• Lämnar inga spår på gräset
• Skonar trädets rotsystem
• Man kommer åt överallt, även inne i en tät krona

Sektionsfällning med hjälp av Skylift.

Det finns dock tillfällen då Skylift är det bästa valet...

Det finns tillfällen då en Skylift är motiverad, t ex när ett träds placering och dimensioner gör att merkostnaden för en Skylift kompenseras av tidsvinsten vid nedtagningen av trädet.